2022 هاردوک 100 سکوی زنانه – iRunFar


در اینجا ویدیوهایی از سه زن برتر وجود دارد –کورتنی داوالتر، کیس استفانی، و هانا گریناتمام سال 2022 هاردوک 100.

کورتنی داوالتر، قهرمان زنان هاردوک 100 2022، پایان

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; عرض: 0 پیکسل؛ سرریز: پنهان; ارتفاع خط: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

برای اطلاعات بیشتر، مصاحبه قبل از مسابقه کورتنی را تماشا کنید.

استفانی کیس، 2022 هاردوک 100 مقام دوم زنان، پایان

برای اطلاعات بیشتر، مصاحبه پیش از مسابقه استفانی را تماشا کنید.

هانا گرین، 2022 هاردوک 100 مقام سوم زنان، پایان

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; عرض: 0 پیکسل؛ سرریز: پنهان; ارتفاع خط: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>