مصاحبه Stephanie Case Pre-2022 Hardrock 100 – iRunFar


کانادا کیس استفانی اولین دور خود را در کوهستان سان خوان کلرادو در سال 2022 انجام خواهد داد هاردوک 100. در این مصاحبه، اولین مصاحبه ما با استفانی، او در مورد فعالیت زندگی خود در زمینه حقوق بشر، چگونگی راه یافتن خود به مسابقات اولتراماراتن کوهستانی بسیار طولانی و افکار خود را قبل از هاردوک صحبت می کند.

برای اینکه ببینید چه کسی مسابقه می‌دهد، پیش‌نمایش عمیق Hardrock 100 2022 ما را بخوانید.متن مصاحبه استفانی کیس قبل از 2022 هاردوک 100

رونوشت به زودی.