مصاحبه Kilian Jornet Pre-2022 Hardrock 100 – iRunFar


کیلیان ژورنت را اجرا کرده است هاردوک 100 چهار بار و چهار بار برنده مسابقه شده است. کیلیان پس از 5 سال غیبت، دوباره در سال 2022 برای اجرای هاردوک باز می گردد. در مصاحبه زیر، کیلیان در مورد اینکه چه چیزی او را به هاردوک بازمی گرداند، تمرینات و مسابقات او در بهار امسال چگونه پیش رفته است، و چه متغیرهایی در مورد اینکه زمان سریع در هاردوک امسال اجرا می شود.

برای اینکه ببینید چه کسی دیگری مسابقه می دهد، پیش نمایش عمیق هاردوک 100 2022 ما را بخوانید.متن مصاحبه Kilian Jornet Pre-2022 Hardrock 100

رونوشت به زودی.