Cody Lind Post-2022 Western State 100 Interview – iRunFar


کودی لیند از a می آید ایالت های غربی 100 خانواده، و اکنون او دو تا از خود را در بین 10 برتر مردان، از جمله یک مقام نهم امسال، دارد. در این مصاحبه، اولین مصاحبه ما با کودی، او در مورد آنچه که شاید اجتناب ناپذیر شدن یک دونده در ایالت های غربی در زندگی خانواده اش بود، صحبت می کند که چگونه وقت خود را صرف می کند تا با وجود آن تا مسافت 100 مایلی حرکت کند، و این چه اتفاقی است. برای او معنی پیدا کرده است

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام مسابقه، مقاله نتایج 100 ایالات غربی 2022 ما را بخوانید.

متن مصاحبه 100 ایالت غربی کدی لیند پس از 2022

رونوشت به زودی.