پایان‌ها و مصاحبه‌های سکوی مردان 100 ایالات غربی 2022 – iRunFar


آدام پیترمن، هایدن هاکس، و آرلن گلیک مردان اول، دوم و سوم در سال 2022 بودند ایالت های غربی 100. (بعد از یک خیلی نبرد نزدیک برای مقام سوم و چهارم تایلر گرین در فیلم آرلن گلیک گنجانده شده است.) این ویدئوها پایان و مصاحبه های خط پایان مربوطه را نشان می دهد.

مقاله نتایج 100 ایالت های غربی 2022 ما را بخوانید تا دریابید که در رقابت های زنان و مردان چه اتفاقی افتاده است.

شما همچنین می توانید پایان سه زن برتر را تماشا کنید.

آدام پیترمن، قهرمان، پایان و مصاحبه 100 ایالت های غربی 2022 مردانهیدن هاکس، 2022 ایالت غربی 100 مقام دوم مردان، پایان و مصاحبهآرلن گلیک و تایلر گرین، 2022 ایالات غربی 100 مقام سوم و چهارم مردان، پایان و مصاحبه