Luzia Buehler Pre-2022 Western State 100 Interview – iRunFar


سوئیس لوزیا بولر اجرا خواهد شد ایالت های غربی 100 برای سومین بار در این آخر هفته، اما این اولین باری است که او پس از کسب رتبه یازدهم در مسابقه در سال 2019 و پنجمین در UTMB در سال 2021، به عنوان یک مدعی برتر شرکت می کند. در مصاحبه زیر، اولین مصاحبه ما با لوزیا، او در مورد او صحبت می کند. تاریخچه ورزش، زمانی که او شروع به جدی گرفتن در مورد دویدن کرد، فکر می کند بزرگترین چالش او در روز شنبه چیست و چرا با دویدن در مسیر سرگرم می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی در 100 ایالت غربی امسال اجرا می‌کند، پیش‌نمایش‌های زنان و مردان ما را بررسی کنید، و سپس پوشش زنده مسابقه ما را در روز شنبه دنبال کنید!

لوزیا بولر پیش از 2022 متن مصاحبه 100 ایالت غربی

رونوشت به زودی.