Jared Hazen Post-2022 Canyons by UTMB 100k مصاحبه – iRunFar


جرد هزن مقام سوم را در سال 2022 کسب کرد Canyons by UTMB 100k و 100 بلیت طلایی ایالت های غربی خود را به دست آورد. در مصاحبه زیر، جرد در مورد مسابقه در این رشته رقابتی مردانه، شرایط چالش برانگیز این دوره، و اینکه چرا می خواهد دوباره 100 ایالات غربی را اجرا کند، صحبت می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد آنچه در مسابقه اتفاق افتاد، مقاله نتایج Canyons 100k ما را برای بازی به بازی و پیوندهایی به سایر مصاحبه‌های پس از مسابقه بررسی کنید.

Jared Hazen Post-2022 Canyons توسط UTMB 100k متن مصاحبه

متن کامل به زودی.