عاشق گلی؟؟ پس باید واقعاً مسیر برکه های وست مینستر را دوست داشته باشید


استخرهای وست مینستر ناامید نشدند، باران آمد، سپس خورشید، به علاوه تعداد زیادی گل مکنده کفش.

تری بهترین گفت: “حتی در جاهایی که نباید گل می بود، گل وجود داشت”

حداقل گل و لای در قسمت پیاده رو در پایان دویدن وجود نداشت.

بالاخره یه نقطه خشک پیدا کردم

یادبود جنگ کهنه سرباز، در پشت بیمارستان، درست خارج از مسیر.

آسمان صاف شد و خورشید در آخرین مرحله دویدن بیرون آمد

بردن مقداری گل به خانه به عنوان یک جام