تصحیح اطلاعات اجرای مسیر


هزار عذرخواهی برای ایمیل دوم که به دلیل خطا در ایمیل اول ضروری است. لطفاً مکان صحیح مسابقه تریل و تار را فردا ببینید:

تریل و تار / مسیر چهارشنبه 23 مارس 2022

همه پروتکل های کووید-19 باید رعایت شود.

چراغ‌های جلو، بوفه‌ها / ماسک‌ها اجباری است.

چهارشنبه دوی:

چهارشنبه‌های تریل و تار با تقاضای عمومی بازگشته‌اند!

زمان شروع جدید: 5.30 برای 5.45. چراغ جلو بیاور

60 دقیقه

مکان ها هر هفته تغییر می کنند

محل: جنگل نیولندز

سنت ادامه دارد…….

اگر به ما بپیوندید بسیار خاص خواهد بود

همچنین توجه داشته باشید که تریل رانینگ ذاتاً خطرناک است، شرکت شما داوطلبانه و کاملاً به عهده خودتان است.

از این بابت متاسفم.

به سلامتی

تیم