Big Tesuque Trail Run: Big Tesuque Training Run


مسابقه گروهی Striders برای یکشنبه آینده، Aspen Vista به Tesuque Towers خواهد بود، که در غیر این صورت به عنوان برج های مهیب شناخته می شود. BigT. بیرون بیایید و چند مایل به آن پاها صعود کنید و سطوح مختلف بدهی اکسیژن را در طول مسیر احساس کنید.

برای کارپول ملاقات در فورت مارسی در ساعت 730 صبحیا موشک به Aspen Vista Trailhead برای حرکت ساعت 8 صبح. دویدن های گروهی معمولاً با سرعت مکالمه پیش می روند، دونده های اصلی به طور دوره ای به عقب می چرخند یا می شکنند تا به گروه اجازه دهند دور هم جمع شوند. اگر نیاز به بازگشت دارید، دویدن را کوتاه کنید، یا اگر اضطراب جدایی برایتان مهم نیست، چند مایل اضافه کنید. دویدن کامل 12 مایل، 2000 فوت صعود، ارتفاع 10000 فوت تا 12003 در برج ها است.چشم انداز مسیر آسپن ویستا (مسیر بزرگ Tesuque) – سانتافه، NM در یک نقشه بزرگتر