نقطه شناسایی برای حامیان مالی ما


ما صفحه حامی مسابقه خود را به روز کرده ایم. به غیر از داوطلبان و مدیر مسابقه ما، اینها افرادی هستند که می سازندبیگ تیتیک، سال به سال، در بسیاری از موارد در بیست سال گذشته – اشتباه تایپی نیست. قبل از اینکه بتوانیم قهرمانان کلی و رده سنی جدید خود را در روز شنبه بشناسیم، بیایید کسب و کارهایی را بشناسیم که از ما حمایت می کنند تا روز مسابقه را در وضعیت خوبی قرار دهیم.

Cowbells و تشکر بزرگ از حامیان ما در زیر.

و البته به ذینفع مسابقه، WINGS of America