شنبه است! – دولت یا بدون دولت


ما چند سؤال در مورد تعطیلی دولت و چگونگی تأثیر آن بر جنگل‌های ملی، به ویژه جنگل ملی سانتافه، مطرح کرده‌ایم. در یک مفهوم کلی ما واقعاً نمی دانیم، اما مخصوصاً در مسابقه آخر هفته تنها تلفات ما حمام های دائمی در مسیر راه هستند. آنها قفل خواهند شد، بنابراین ما برنامه‌هایی برای حمل چند دستگاه قابل حمل در آنجا برای همه انجام داده‌ایم. مشکل حل شد.

با نزدیک شدن به روز مسابقه، چه چیز دیگری باید اندیشیده و برنامه ریزی شود؟ ما فقط یک لیست مفید در اینجا داریم:

– در روز مسابقه برای چه چیزی آماده شوید