ورزش خاکی: فصل 2020 در حالت تعلیق


فصل دویدن پیست ورزشی Soiled 2020 در حالت تعلیق است

با توجه به COVID 19، ما اینجا در Soiled Sport HQ، تصمیم گرفته ایم که عاقلانه است که همه مسیرهای پیاده روی سازماندهی شده SOILED SPORT را متوقف کنیم.

وقتی همه چیز تحت کنترل باشد، تاریخ شروع جدیدی خواهیم داشت و برنامه منظم خود را از سر می گیریم.

La Saison de course à pied sur piste sportive 2020 est suspendue

En raison de COVID 19, nous, au siège de Soiled Sport, avons décidé qu’il était sage de suspendre toutes les courses organisées par SOILED SPORT.

Lorsque les choses seront sous contrôle، nous aurons une nouvelle date de demarrage et reprendrons notre program organisé.

در زمان 2020 مسیر ورزش خاکی دویدن در ESPERA

کووید 19 را حذف کنید، در مرکز ورزشی خاک‌خورده، تصمیم‌گیری کنید تا در سازمان‌های ورزشی SOILED SPORT تصمیم بگیرید.

Cuando las cosas estén bajo control، tendremos una nueva fecha de inicio y reanudaremos nuestro horario organizado.

2020年肮脏的运动越野跑季节即将举行

کووید 19.

当事情得到控制时,我们将有一个新的开始日期并恢复我们安排好的时闥

2020 Nián āng zāng de yùndòng yuèyě pǎo jìjié jíjiāng jǔxíng

yóuyú COVID 19, wǒmen zài zhèlǐ de tǔrǎng yùndòng zǒngbù yǐjīng juédìng, míngzhì de zuòfǎ shì zhànhuǎn suǒyǒu SOILED de SPORT zǎo.